De visie van Hans: Gemeenten voldoen niet aan WBP

15 februari 2018 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens het volgende bericht naar buiten gebracht:

“Gemeenten verzamelen te veel persoonsgegevens bij uitvoering Wmo en Jeugdwet”

Onze Privacy Officer, Hans Meijer, geeft zijn visie.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft bij onderzoeken geconstateerd dat meerdere gemeenten op een aantal punten niet voldoen aan de WBP (en dus ook niet aan de AVG) bij de toeleiding van burgers naar hulpverlening en voorzieningen op basis van de Jeugdwet en de WMO. Zo wordt bijvoorbeeld in een aantal gevallen niet voldaan aan de zorgplicht voor de naleving van de WBP, het noodzakelijkheidsvereiste en de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Ook worden externe documenten als een verwijsbrief van een arts op een webportaal geplaatst. Op de uitkomsten van de onderzoeken valt weinig af te dingen. 

De Zelfredzaamheidsmatrix

Een en ander wordt geïllustreerd aan de hand van de Zelfredzaamheidsmatrix (Scrabble 3x woordwaarde), die door sociale wijkteams bij de toeleiding wordt gebruikt. Alle domeinen hierin worden ingevuld met een score en eventueel een toelichting, ook het domein “Justitie”. Zo kan het gebeuren dat iemand die een traplift wil, bij een keukentafelgesprek opgeeft dat hij ooit in aanraking met de politie is geweest. Dit maakt onnodig inbreuk op de privacy en het is niet relevant voor het beoordelen van de behoefte aan een traplift. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens moet de hulpvraag leidend zijn bij het bepalen welke gegevens worden verzameld en vastgelegd. De betreffende gemeente is het daar overigens niet geheel mee eens, omdat de problematiek van een hulpbehoevende niet alleen door de hulpvraag wordt bepaald.

Hoe AP de gemeenten kan helpen

Om de gemeenten een helpende hand te bieden formuleert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een aantal algemene tips die direct toepasbaar zijn. De AP geeft ook aan dat de gemeenten er niet zijn met het formuleren van algemene regels. De algemene regels moeten worden geconcretiseerd in handreikingen en instructies zodat het voor professionals van de wijkteams duidelijk is welke gegevens wel en niet mogen worden verwerkt. 

Voor deze concretisering is zowel kennis van privacy als materiekennis benodigd. De handreikingen en instructies moeten daarom in onderling overleg door privacydeskundigen en wijkteams worden opgesteld. Dat dit geen sinecure is mag duidelijk zijn. Het verdient aanbeveling gebruik te maken van het door de VNG ontwikkelde Triage-instrument en het bijbehorende template. De materie is complex, privacydeskundigen zijn schaars en de beschikbare capaciteit bij gemeenten is beperkt. De haalbaarheid moet niet uit het oog worden verloren. Het zou dan ook mooi zijn om de uitwerking bij de door de AP onderzochte gemeenten als landelijke pilot te laten dienen of voor dit vraagstuk een landelijke werkgroep (eventueel in VNG-verband) in het leven te roepen, zodat het wiel niet bij alle gemeenten opnieuw hoeft te worden uitgevonden.